Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Το ευρω-δικαστήριο απέρριψε προσφυγή για περικοπές στις ελληνικές συντάξεις

 
 

Μειώθηκαν για σκοπούς γενικού συμφέροντος, εξηγούν - Τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star στις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου 

 Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε σήμερα Τετάρτη προσφυγές συνταξιούχων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ), οι οποίοι είχαν ζητήσει από το Συμβούλιο της ΕΕ να αποκαταστήσει τις μειώσεις που είχαν υποστεί στις συντάξεις τους. 

Πιο συγκεκριμένα, είχαν ζητήσει αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστησαν από τη μείωση των κύριων συντάξεών τους, συνολικού ύψους 870 504,11 ευρώ, ζητώντας παράλληλα να καταβληθεί σε κάθε έναν από αυτούς το ποσό των 3. 000,00 ευρώ ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.


Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απεφάνθη ότι τα δικαιώματα προσβάσεως στις παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως και τις κοινωνικές υπηρεσίες «δεν συνιστούν απόλυτα προνόμια». Το Δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα ότι «μέτρα με σκοπό τη μείωση του ποσού των συντάξεων ανταποκρίνονται εν προκειμένω σε σκοπούς γενικού συμφέροντος, ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, στη μείωση των δημόσιων δαπανών και στη στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας».

Ως εκ τούτου τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται επίσης σε σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση, ήτοι στη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ.
Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, «λαμβανομένων υπόψη των σκοπών αυτών και του άμεσου κινδύνου για τη φερεγγυότητα της Ελλάδας, τα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν αδικαιολόγητοι περιορισμοί των δικαιωμάτων που επικαλούνται οι ενάγοντες και δεν συνιστούν, υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού, υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση που θίγει την ίδια την ουσία των κατοχυρουμένων δικαιωμάτων».

Κατά συνέπεια, το ΓΔΕΕ θεωρεί ότι το Συμβούλιο δεν εξέδωσε τις επίμαχες αποφάσεις κατά πρόδηλη και σοβαρή υπέρβαση των ορίων άσκησης των εξουσιών του.

Επιπλέον, το ΓΔΕΕ δεν δέχεται ότι οι επίμαχες αποφάσεις παραβιάζουν τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας, δεδομένου ότι εκδόθηκαν με σκοπό να ενισχυθεί και να εμβαθυνθεί η δημοσιονομική εποπτεία και να ειδοποιηθεί η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος. Κατά συνέπεια, οι επίμαχες αποφάσεις εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ασκήσεως αρμοδιοτήτων που απονέμονται ρητώς στο Συμβούλιο με το άρθρο 126, παράγραφος 9, και το άρθρο 136 ΣΛΕΕ.

Του Θάνου Αθανασίου (Βρυξέλλες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου