Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ - ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ 4ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/12.06.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
                                                                                  
    Αριθμ. Απόφασης   244/2017
                                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
  
 Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους και σε όλο τον ελληνικό λαό κατά των αντιλαϊκών μέτρων του 4ου μνημονίου.

Καλαμαριά, 12.06.2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Πλατείας Σκρα, στην οδό Καραμαούνα 1, συνήλθε στην 13η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 20908/06-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τελίδη, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 του N. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα είκοσι οχτώ (28),δηλαδή: